900 lägenheter skapas i Lillhagsparkens kulturhistoriska naturmiljö 5 km norr om Göteborgs Centrum

Tornet Bostadsproduktion AB och Tuveon AB/Hökälla Utveckling AB har tillsammans med staden tagit fram detaljplan för hela Lillhagsparken. Detaljplanen vann laga kraft i maj 2015. All mark är en fastighet, Skogome 7:1 som idag ägs av Göteborgs stad.

Tornet och Tuveon har sedan tidigare markanvisning på de byggrätter/byggnader som är avsedda för bostadsändamål. Tornet ansvarar för de som skall bli hyresrätt och Tuveon för bostäder med ägande- eller bostadsrätt. Fördelningen skall vara ca 50/50 mellan hyresrätt och övriga upplåtelseformer.

Målsättningen för detaljplanen och det arbete som bedrivs är att skapa ett trivsamt och livskraftigt område med både bra bostäder och verksamhetslokaler som fungerar över tid och där man tar största möjliga hänsyn till befintliga kvalitéer i parken och i befintliga byggnader.

LILLHAGSPARKEN – Hus 11, 15 och 17

HUS LP 11 Vårdbyggnad

Den första byggstarten planeras till den 10 juni 2016. Då börjar ombyggnaden av den befintliga vårdbyggnaden LP11 som när den står färdig runt årsskiftet 2017/2018 kommer att innehålla ca 112 hyresrättslägenheter.

HUS LP 15 Vandrarhemmet

LP 15 har ursprungligen varit ett vandrarhem. Förslaget är att den ursprungliga delen från 30-talet bevaras och byggs om till ca 35 bostäder. Den tillbyggda enplansflygeln innehållande matsal mm rivs. Den frigjorda ytan tillsammans med i detaljplanen skapad byggrätt möjliggör att bygga ytterligare 18 bostäder i 3 st 6-bohus. I samband med detta byggs också en P-anläggning för att betjäna både bostäderna och den intilliggande kontorsbyggnad. Totalt skapas 53 lgh.

HUS LP 17

LP 17 är huvudentré in i området, det skall bli områdets centrum med hållplats för allmänna kommunikationer, affärer och service samt ligger strategiskt. Vi föreslår en eff ektiv byggnad som både innehåller marklokaler för aff ärer, restaurang mm och ett P-däck för att ta hand om den djupa byggrätten, marknivån utanför butikerna kan höjas så att en plan torgyta bildas med god tillgänglighet och möjlighet för uteservering. Dessutom erhålls möjlighet att skapa en bred och fi n trappa/entré direkt från torget och upp i området. Ovanpå detta bildas en gårdsterrass där tre st lamellhus i 7-8 våningar kan byggas utan att vi får högre byggnadshöjd än grannhuset LP11. Totalt blir det 115-130 lgh.

HÖKÄLLANS VÄG

Hökällans väg kantas av tre bevarade läkarvillor från 40-talet och en villa från 60-talet som i detaljplanen skyddas med rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser. I norra delen finna även ett radhus från 50-talet. Huset skyddas inte av rivningsförbud. Radhuset blir arkitektonisk förebild för två nya radhusbyggnader. Nya byggnader i delområdet anpassas till de befintliga läkarvillorna från 1940-talet då det gäller riktning, storlek, fasadmaterial och detaljeringsgrad. Totalt bedömmer vi att ca 30 nya lägenheter kan tillskapas utmed Hökällans väg genom ombyggnad och nybyggnad.

Är du intresserad?

Registrera dig på www.boplats.se för att ställa dig i kö.