Gröna och smarta stadsdelar i Halland

Konceptet Electric Village förenar ny spjutspetsteknologi inom framtidens energilösningar med gröna stadsdelar och biologisk mångfald. Här kommer arkitektur och tekniska innovationer samspela i nytänkande lösningar. Genom kunskapsspridning – både lokalt, nationellt och internationellt – optimeras dessutom samhällsnyttan av projekten.

Electric Village Olofstorp

Electric Village Olofstorp ligger i Fyllinge i Halmstad. Här utvecklar vi nya, spännande lösningar för att området i det närmaste ska bli självförsörjande på energi. Vi planerar för 2000 nya bostäder.

Vi tänker på helheten, både när vi bygger och när det gäller husens energianvändning. Med bokaler (boende och arbete) och närservice minskar dessutom behovet av transporter.

Klimatsmarta stadsdelar

Vi är stolta över att vara en del i samverkans- och forskningsprojektet INTERACT. Tillsammans driver vi utvecklingen mot minskad klimatpåverkan vid nybyggnation och mer resurseffektiva samhällen i hela Europa. Med samarbetet inom INTERACT drar vi nytta av samlad kunskap och erfarenheter. Vi tar därmed ett stort kliv in i framtidens stadsutveckling.

Electric Village i Jonstaka

Halland har möjlighet att på allvar bli pionjärer i att utveckla bostäder för framtiden. I Varberg har vi intressanta energilösningar för 2000 nya bostäder i Jonstaka. Förutsättningarna finns att skyndsamt realisera planerna i och med att Tornet redan äger marken.

Området blir i stort sett självförsörjande på energi genom ett smart ”kyla-och-värme-utbyte” med intilliggande butikscentrum Coop. Ytterligare hållbarhetsaspekter är bland annat biologisk mångfald, urban odling och cykelfrämjande åtgärder.