Tornet bygger med gröna lösningar

Vi bygger inte enbart med olika spjutspetslösningar när det gäller energi, även grönplanering som skapar trivsel för de boende är ett högprioriterat område. Ett helhetsgrepp om hållbarhet som vi tycker är viktigt.

En grönskande vardag

Med gröna gårdar vill vi skapa lättskötta trädgårdsrum som är vackra året runt. Och öka trivseln för människorna som bor på platsen. En välkomnande och visuellt spännande gård lockar de boende att vistas och umgås på platsen.

Naturliga mötesplatser

Vi vet från forskning att människor mår bra av att vistas i natur. Det kan till och med vara värdefullt att kunna se grönska från ett fönster. Detta tar vi fasta på i planering och byggande av våra bostäder. En vacker och inbjudande gård med lekytor, växthus och odlingsmöjligheter gör det också lättare för människor i alla åldrar att mötas. Vi anser att hyresrätten spelar stor roll för social hållbarhet med mångfald, inkludering och gemenskap. Och där är gröna gårdar en mycket viktig pusselbit.

Grönstruktur och urbana ekosystemtjänster

Vi jobbar med klimatanpassning på olika sätt genom dagvattenhantering och temperaturreglering. Grönska och natur gör platsen mer attraktiv och bättre anpassad till klimatförändringar. Gröna tak och väggar ger skugga varma dagar och ökar den ekologiskt aktiva ytan. Grönytorna dämpar även ljud och hjälper till att ta hand om regnvatten och minskar därmed risken för översvämningar.

Klimatanpassning och biologisk mångfald

Munkebäcks Hage är ett fint exempel på gränsöverskridande samarbeten med flera aktörer som resulterat i ett lyckat projekt.

Med hjälp av en trädgårdsarkitekt från O2landskap har resultatet blivit en trivsam innergård med olika teman. Olika biotoper med varierande buskar, träd och blommor bidrar till biologisk mångfald. Genom att plantera på höjden och djupet skapas en fin rumslighet. Gestaltningen av platsen har skett med stor omsorg kring materialval och respekt för människorna som vistas där. Området är klimatanpassat med genomsläpplig markbeläggning och gröna fasader.

För mer information kontakta:

Göran Wendel
goran.wendel@tornet.se
070-5565759

Om Tornet: Bolaget bildades 2010 och ägs idag av Folksam, Peab och Balder. Affärsidén är att bygga och förvalta attraktiva och miljövänliga hyresrätter i de större städerna.